Není telefon jako telefon


Používání telefonu bylo relativní samozÅ™ejmostí už i za mých dÄ›tských let. A dokonce jeÅ¡tÄ› daleko dříve, než jsem spatÅ™il svÄ›tlo tohoto svÄ›ta. Což jen dokazuje, jak dlouhou mají na svÄ›tÄ› telefony tradici. Je ale pochopitelné, že se tu nedá mluvit o jednÄ›ch a týchž přístrojích. Ve skuteÄnosti se totiž i telefony promÄ›nily za dobu své existence k nepoznání. A to tÅ™eba i doslova. Protože zkuste porovnat dneÅ¡ní chytrý telefon tÅ™eba s aparátem z dob války nebo se socialistickou telefonní budkou! Moc spoleÄných rysů tu nenajdete. Tedy kromÄ› jedné funkce, kterou telefony mÄ›ly i mají spoleÄnou.

V poÄátcích byly telefony daleko vÄ›tší a primitivnÄ›jší než dnes. A to aÅ¥ už mám na mysli ty s kliÄkou, jaké můžeme vidÄ›t tÅ™eba ve filmech pro pamÄ›tníky, namátkou ten, kterým za války telefonuje dobrý voják Å vejk, nebo ty z dob naÅ¡eho socialistického minula.

starý telefon

Pokud se omezím jen na doby, které pamatuji, byly telefony po mnoho let vzácností. Existovaly pÅ™ece jenom pevné telefonní linky a stát mající monopol nemÄ›l dostateÄné kapacity, takže se na vlastní domů zavedený telefon Äekalo Äasto po hodnÄ› dlouhou Å™adu let. A když už ho pak domácnost mÄ›la, nebylo výjimkou, když tento nÄ›kdy nefungoval nebo dejme tomu pÅ™eskakovala Äísla v ústÅ™ednÄ›, takže se ÄlovÄ›k snadno dovolal k nÄ›komu jinému. JistÄ› takové telefony znáte, a to aÅ¥ už ty s kulatým ciferníkem nebo modernÄ›jší tlaÄítkové.

Protože tehdy nebýval telefonů dostatek, mÄ›li jsme i telefonní budky. Ty stávaly na frekventovaných místech, a když tu ÄlovÄ›k hodil do aparátu korunu a vytoÄil Äíslo, mohl mluvit. Pokud nÄ›kdo neutrhnul sluchátko, nepoÅ¡kodil přístroj tím, že tam zkouÅ¡el hodit místo mince nÄ›co jiného, nebo ho nezdemoloval.

telefon a svět

Ale to už je vesmÄ›s minulost. Dnes už má telefon pomalu každý, kdo ho chce mít. A to velice Äasto mobilní. A nejen mobilní, ale navrch i takzvanÄ› chytrý. I když nechápu, proÄ se tomuto druhu telefonu říká právÄ› chytrý. Když se u vÄ›tÅ¡iny funkcí marnÄ› snažím pochopit, k Äemu jsou a jak fungují, a ta hranatá placiÄka mi to není schopna vysvÄ›tlit.