Omladina nám nepracuje


Je přímo s podivem, jak je naÅ¡e spoleÄnost pracovitá. I když rozhodnÄ› nepatříme k významným evropským ekonomikám, je u nás dlouhodobÄ› velice nízká nezamÄ›stnanost, momentálnÄ› řádovÄ› tříprocentní. Což, když se na to podíváme střízlivým pohledem, znamená, že pracují prakticky vÅ¡ichni, kdo pracovat chtÄ›jí. Plus je tu samozÅ™ejmÄ› i urÄité množství tÄ›ch, kteří si práci skuteÄnÄ› hledají, a u tÄ›ch je znaÄná pravdÄ›podobnost, že ji dříve Äi pozdÄ›ji také najdou.

Pracuje tak valná vÄ›tÅ¡ina naÅ¡inců v produktivním vÄ›ku. A pracovití jsou i penzisté, kteří by tak už Äinit nemuseli, ale pÅ™esto tak Äiní.

mladí lidé

Ale výjimka potvrzující pravidlo se najde snad vždy a všude. A ani tady tomu není jinak. A tuto výjimku tvoří především v dnešní době mladí lidé. Co se těch týká, máme u nich nyní tak vysokou míru nezaměstnanosti, jaká tu nebyla dokonce ani za koronaviru, kdy bylo ekonomicky o poznání hůř než dnes.

NezamÄ›stnanost roste u mladých v letním období pravidelnÄ› a logicky. Tito pÅ™ece opouÅ¡tÄ›jí Å¡koly, a pokud nepokraÄují ve studiu a nemají sehnanou práci, míří automaticky na úřady práce, to aby za nÄ› stát i nadále platil povinné pojiÅ¡tÄ›ní.

mladý pár

Ale zatímco bývá nezamÄ›stnanost tÄ›chto mladých lidí v létÄ› vyšší tradiÄnÄ›, letos je to pÅ™ece jenom jiné, horší. Od roku 2015 to nebylo s naší mladou generací nikdy horší. A problém se tu objevil pÅ™edevším v souvislosti s velkým poÄtem absolventů základních Å¡kol, kteří se nedostali na další Å¡koly. NÄ›kteří takoví lidé si jeÅ¡tÄ› užívají své poslední prázdniny, nÄ›kteří se chystají do ciziny, aby tam sbírali zkuÅ¡enosti. A mimo jiné, což není žádným tajemstvím, je faktem i to, že dneÅ¡ní mladí nemají jen tak o nÄ›jakou práci zájem. Že by vzali Å¡patnÄ› placenou nekvalifikovanou práci? To ani náhodou. To si radÄ›ji poÄkají, zda se jim nenabídne nÄ›co lepšího. Mají své pÅ™edstavy o budoucím uplatnÄ›ní a nehodlají z nich slevovat. A když je rodiÄe prozatím živí…

Ale na jedno bychom nemÄ›li zapomínat. Že je nikdo nebude živit vÄ›ÄnÄ›, a naopak oni mají živit starší generaci. A jestli si zvyknou na pohodlný život na pracáku, chraň nás vÅ¡echny pánbůh.